Tentang LJBM

Latar Belakang

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) adalah salah satu agensi badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya (KKR). Badan berkanun ini ditubuhkan di bawah Akta Parlimen iaitu Akta Juruukur Bahan 1967.

Sebelum 1981

1981

Lembaga Juruukur

(Ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Juruukur 1967)

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

(Meminda Akta Pendaftaran Juruukur 1967 kepada Akta Pendaftaran Juruukur Bahan 1967)

Sebelum 1981

Lembaga Juruukur

(Ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Juruukur 1967)

1981

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

(Meminda Akta Pendaftaran Juruukur 1967 kepada Akta Pendaftaran Juruukur Bahan 1967)

MISI

Untuk memupuk perkembangan profesion ukur bahan dan kejuruteraan kos yang bertaraf antarabangsa melalui kawalseliaan dan pembangunan profesion yang berterusan.

VISI

Untuk menjadi agensi cemerlang yang ulung dalam mengawalselia profesion ukur bahan dan kejuruteraan kos.

Objektif

Agensi Cemerlang

Untuk menjadi agensi cemerlang yang ulung dalam mengawalselia profesion ukur bahan dan kejuruteraan kos.

Orang Awam

Untuk melindungi kepentingan orang awam.

Melindungi Hak

Untuk melindungi hak dan kepentingan juruukur bahan berdaftar selaras dengan Akta Juruukur Bahan.

Lestari

Untuk memastikan profesion ukur bahan sentiasa relevan dan lestari.

Merangka Polisi

Untuk terlibat sama dalam merangka polisi kerajaan yang berkaitan dengan profesion.

Kualiti

Untuk memastikan pertanggungjawaban dan kualiti perkhidmatan.

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan adalah untuk memproses dan meluluskan semua permohonan yang lengkap untuk pendaftaran dengan Lembaga dalam tempoh masa dua bulan daripada tarikh penerimaan sesuatu permohonan oleh Lembaga.

Dasar Kualiti

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) komited dalam menyediakan kualiti perkhidmatan yang cemerlang untuk melindungi kepentingan orang awam dan hak Juruukur Bahan dan Firma Perunding Ukur Bahan yang berdaftar selaras dengan Akta 1967 Juruukur Bahan (Pindaan 2015) dan Kaedah-Kaedah Juruukur Bahan (Pindaan) 2016.

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hakcipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2023

Please Login to ReQSys 2.0

Copyright Board of Quantity Surveyors Malaysia 2023

Skip to content