Tender/Sebut Harga

RujukanPenerangan                                Kod Bidang
Pengkhususan        
Lokasi dan Tarikh
Pengambilan Dokumen
Sebut Harga        
Harga Dokumen
Sebut Harga        
Lokasi Serahan        Tarikh Tutup
Sebut Harga        
Status        
Kenyataan Sebut Harga
(LJBM/DSH08/2022)
NO. SEBUTHARGA: LJBM/DSH08/2022Membekal, Menghantar, Memasang dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Peralatan ICT dan Aksesori Berkaitan1. 210101; ATAU
2. 210103; ATAU
3. 210105; DAN
4. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan
Penyebut Harga yang berminat dikehendaki berdaftar melalui emel perolehan[at]bqsm.gov.my dengan mengemukakan butir-butir berikut:

1. Nama
2. No.Kad Pengenalan
3. Nama Syarikat (sila sertakan Salinan Sijil Pendaftaran MOF)
4. No.Telefon Bimbit
5. Alamat Emel

Makluman :
1. Kata Laluan untuk muat turun Dokumen Sebut Harga akan dimaklumkan selepas bayaran dibuat.
2. Pembekal WAJIB HADIR ke TAKLIMAT SEBUT HARGA yang akan diadakan secara dalam talian pada 10hb Jun 2022, Jam 10 Pagi.
RM 15.00 (Ringgit Malaysia Lima Belas)

Maklumat Bayaran :
Nama Akaun :
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

No. Akaun :
564155218817

Bank Akaun :
MAYBANK

Makluman :
Dokumen Sebut Harga boleh dimuat turun pada:
10 Jun 2022 sehingga 16 Jun 2022 secara dalam talian selepas pembayaran disahkan oleh Pihak LJBM.
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
Aras 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin
50582 Kuala Lumpur.
17HB JUN 2022 (sebelum atau selewatnya pada jam 12.00 tengahari)Dibuka
Kenyataan Sebut Harga
(LJBM/DSH09/2022)
NO. SEBUTHARGA: LJBM/DSH09/2022PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENCETAK DAN MENGHANTAR LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN LJBM TAHUN 2021 DAN BULETIN QSLINK TAHUN 2022

Penerangan Sebut Harga:

 1. HANYA PENAMA yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Kewangan atau WAKIL YANG DITURUNKAN KUASA oleh syarikat yang boleh hadir ke sesi taklimat ini. Kehadiran dihadkan kepada dua (2) orang sahaja bagi setiap Penyebut Harga. Hanya Penyebut Harga yang telah menghadiri taklimat layak menyertai sebut harga ini.

 2. LJBM tidak terikat untuk menerima tawaran sebut harga yang terendah atau mana-mana tawaran sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan tersebut. LJBM juga berhak menerima keseluruhan atau sebahagian daripada sebut harga dan keputusan LJBM adalah muktamad.
Penerangan Dokumen Sokongan:

 1. Tawaran sebut harga yang diserahkan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:


  1. Kedua-dua Kategori Teknikal dan Kategori Kewangan hendaklah disertakan dengan DOKUMEN SOKONGAN yang mengandungi:

   1. Sijil Pendaftaran Kewangan;

   2. Pendaftaran Taraf Bumiputera (sekiranya ada);

   3. Profil Syarikat;

   4. Penyata Bank bagi tiga (3) bulan terakhir;

   5. dan lain-lain maklumat tambahan berkaitan.
  2. Kategori Teknikal

   1. SATU (1) DOKUMEN ASAL berbentuk salinan cetak (hard copy) dan DUA (2) DOKUMEN SALINAN berbentuk salinan cetak (hard copy).

   2. Semua dokumen sokongan termasuk borang-borang yang telah lengkap diisi hendaklah dijilidkan bersama dengan Tawaran Teknikal secara ring bounded agar tersusun rapi dan tiada keciciran maklumat.

   3. Ketiga-tiga Tawaran Teknikal di atas hendaklah diikat bersekali dan dibalut dengan brown paper serta hendaklah ditandakan “Kategori Teknikal” di sebelah kiri atas sampul berkenaan.
  3. Kategori Kewangan

   1. SATU (1) DOKUMEN ASAL berbentuk salinan cetak (hard copy) dan DUA (2) DOKUMEN SALINAN berbentuk salinan cetak (hard copy).

   2. Semua dokumen sokongan termasuk borang-borang yang telah lengkap diisi hendaklah dijilidkan bersama dengan tawaran harga secara ring bounded agar tersusun rapi dan tiada keciciran maklumat.

   3. Ketiga-tiga tawaran harga di atas hendaklah diikat bersekali dan dibalut dengan brown paper serta hendaklah ditandakan “Kategori Kewangan” di sebelah kiri atas sampul berkenaan.
 2. Semua dokumen yang dikemukakan bersama dokumen sebut harga oleh Penyebut Harga adalah menjadi hak milik LJBM dan tidak akan dikembalikan.


Berdaftar dengan semua atau salah satu kod bidang dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah

222002; atau
221615


DAN

Disarankan untuk menghadiri taklimat sebut harga pada 26 Julai 2022 jam 10.00 pagi melalui platform WEBEX
Muat turun dokumen sebut harga pada:

19 Julai 2022 sehingga
29 Julai 2022
secara dalam talian.

Penyebut harga dikehendaki untuk mengemukakan bukti pembayaran kepada pegawai perolehan di alamat emel yang dinyatakan dalam kenyataan ini:
perolehan@bqsm.gov.my
RM 15.00;
(Ringgit Malaysia Lima Belas)

Maklumat Akaun :
MAYBANK

Nama Akaun :
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

No Akaun : 564155218817
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia, Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Nota Serahan :
Dokumen tawaran sebut harga juga boleh dihantar melalui pos atau agensi penghantaran swasta. Bagaimanapun, LJBM tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung kepada sebarang kelewatan, kehilangan atau sebagainya terhadap dokumen tawaran sebut harga yang dihantar melalui pos atau agensi penghantaran swasta atau lain-lain medium penghantaran. LJBM juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan tawaran sebut harga akibat kecuaian dalam sebarang bentuk penyerahan dokumen
Tarikh tutup sebut harga ialah sebelum atau selewatnya pada jam 12.00 tengahari,
29 Julai 2022.


Makluman :
Tawaran yang tidak lengkap dan lewat dikemukakan pada tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN
Dibuka

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Sila Log Masuk ke ReQSys 2.0

Hak cipta Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 2022

Skip to content